วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 55 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 55 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 56 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 70 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 76 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 9 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจ ATK covid-19 จำนวน 500 ชุด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับสวอง หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ - คุ้มเจริญจิตร) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,160.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งการ์ดเลนและไฟกระพริบ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล(สามแยกบ้านนางดวง) จุดที่ 1 ติดการ์ดเลน ยาว 30 เมตร จุดที่ 2 ติดการ์ดเลน ยาว 40 เมตร พร้อมไฟเตือนชะลอความเร็ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง