วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายพัฒนพงษ์ สระพรม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายภัทร สุขจันทึก ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายสายัณห์ ระวังจันทร์ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)โคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) จ.ส.อ.หญิง ธารารัตน์ เรือนทอง ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวกนกวรรณ คงเจริญ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวนนทกาญจน์ ก่อกลาง ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง