วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (กองคลัง งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้าโรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายงาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้าโรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายงาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
22  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 493-63-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมรถบบรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง