วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(ศึกษาฯ) นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวดวงหทัย ศรีธร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนภาพร แจ้งไพร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวสมฤทัย แก้วเก่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกกลางหมู่บ้านไป รพ.สต. ขนงพระเหนือ) หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง