วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
ซื้ออุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้ออุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยแคปปิตอลเจ - ถนน อบจ.ขนงพระ - บ้านไร่ ) หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยนางบัว ศรีขุนทด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง