วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายภูไทย ขานจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวนนทกาญจน์ ก่อกลาง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา) นายอนิรุต สินสูงเนิน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) ป้ายไวนิล ขนาด 4.0x1.80 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)ทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบภาษีต่างๆ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม็คโครขุดท่อประปาหมู่ที่ 5 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง