วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน เมษายน 2567 ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน เมษายน 2567 ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา (กองคลัง) หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง และหมู่ที่ 7 บ้านหนองผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง