วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวศศิประภา สละวิเชียร ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวศศิพร หอมจันทึก ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวอารีย์ แสงไชย ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นายจารึก โตจันทึก ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายเจษฎา มุ่งต่อกลาง ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นายประมวล พังไกล ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายพิพัฒน์ ศรีมงคล ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายอุเทน ขานจันทึก ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศตาชา พลจันทึก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง