วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยสายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยนพพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มรต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระในการปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ (กองช่าง)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)โอนเพิ่ม
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยวัดวังน้ำทิพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)