วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างโมเดลระหัดวิดน้ำจำลอง ๑ ตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๒ เมตร (กองการศึกษา) โครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง๑.๘๐ ยาว ๑.๒๐ เมตร (กองการศึกษา) โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองสาธารณสุขฯ) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-4128 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนองตะกู) หมู่ 8 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยขนงพระแลนด์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,432.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณสามแยกบ้านนางภาวิณี - บ้านนายแฉล้ม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,025.00 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษาฯ)นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง