วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (สะพานบริเวณบ้านผู้ใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยนายเงินถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)โอนเพิ่ม
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สามแยกหน้าแรนโชว์-ซอยนายประภาส) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกบ่อสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บ่อกำนันทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัวยู) หมู่ 13 บ้านประดู่งาม (คุ้มโนนสวรรค์ บ้านนางวาสนา มุ่งช่วยกลาง)
9  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สามแยกหน้าแรนโชว์-ซอยนายประภาส) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก
8  ส.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)โอนเพิ่ม
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคลองเสือ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง