วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ่น หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายทองพูน คำพลกรัง หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเปรียว หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคลองเสือ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
6  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง
6  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ่น หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง
6  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายทองพูน คำพลกรัง หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
6  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเปรียว หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง
2  ส.ค. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ 4 และ หมู่ 8