วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายจักรกริช อินสุข ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายพิพัฒน์ ศรีมงคล ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวธนัชพร เพ็ชรสุข ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศศิวิมล นนท์ขุนทด ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายจิระเดช หลุยจันทึก ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง