วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562
25  มิ.ย. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา)
24  มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (โอนเพิ่ม)
19  มิ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา)ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคขุดดิน ซ่อมท่อเมนประปา ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ซอยบ้านนายอาทิตย์ สาสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายอะเบท และ น้ำยาพ่นกำจัดยุงผสมน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (บ้านขนงพระใต้-บ้านบุกระเฉด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด) ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กพ-4470 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง