วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยบ้านนายอำนวย-บ้านหลังโบสถ์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80 x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งมอบให้แก่สถานศึกษาโรงเรียน 5 โรงเรียน และ ศพด. 5 ศูนย์ ในเขตพื้นที่อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(ศึกษาฯ) นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(ศึกษาฯ) นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวดวงหทัย ศรีธร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนภาพร แจ้งไพร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง