วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวรสสุคนธ์ ทองดี ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายรณชัย ดอกดวน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู บริเวณหน้าบ้านนายมืด ลาภนอก ถึงบ้านนายประสิทธิ์ นิราชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณซอยอารีย์เขาใหญ่) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,610.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)