วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (คสล. 1 ชั้น จำนวน 5 ห้อง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณที่ทำการ อบต.ขนงพระ) ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อพัดลมติดฝาผนัง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกลาง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกระเฉด (บริเวณซอยจานุกิจ) หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณจากมอหนองกรวด-คุ้มสี่แยกพัฒนา)ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ซ่อมปั้มหอยโข่ง 3 แรง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง