วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง) รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คนค-๘๓๗ นม. เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย2 เขาแม่ชีต่อจากถนนเดิม)ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง(สำนักปลัด) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)สายไฟ ตะขอโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บ้านนายสมจริง-สนามบิน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตาราเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สาธารณสุข) งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโครขุดลอกคลองหมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองสาธารณสุข) รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง