วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง(รถบรรทุกน้ำ) ทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปาและวางท่อเมนประปา (กองคลัง) หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยนายชนะ),หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง และหมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (ซอยช่างต๋อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สามแยกบ้านนายสมมาตร-คุ้มบ่อขาว) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขนงพระใต้ (ซอย 1 หน้าฟาร์มต้นโพธิ์) หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง(รถบรรทุกน้ำ) ทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๕๐๕ ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างทำสถานที่ในการจััดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลขนงพระประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล(กองการศึกษาฯ)โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง