วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
จ้างแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ บ้านประดู่งาม(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุม 1.5HP แบบ 2 ชั้น หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มร่วมใจ) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ 1.5HP หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (คุ้มบ้านป้าเตี้ย) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ 1.5HP หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (คุ้มศาลาประชาคม) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ส 1.5HP แบบ 2 ชั้น หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ถังหน้าโบสถ์) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ส 1.5HP แบบ 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ถังโรงเรียน) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง