วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายรณชัย ดอกดวน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู บริเวณหน้าบ้านนายมืด ลาภนอก ถึงบ้านนายประสิทธิ์ นิราชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณซอยอารีย์เขาใหญ่) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,610.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (บริเวณซอยบางจาก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อยางมะตอย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้ออุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
อุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ศพด.วัดขนงพระเหนือ