วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (ซอยนายไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมตู้คอนโทรล หมู่ 3 บ้านบุกะเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(ซับเมิร์ส)
15  ม.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14 (บริเวณหน้าฟาร์มแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณบ่อแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุขฯ)เครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณสี่แยกบ้านนายสมจริงถึงฟาร์มม้า ช.การช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)