วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง) วัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมย้ายถังเหล็กทรงแชมเปญ(ถังเดิมมาติดตั้งใหม่) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู และขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17 -2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ไส้ปากกาลูกลื่น PAKER Quink Flow โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองสาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง