วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัวยู) หมู่ 13 บ้านประดู่งาม (คุ้มโนนสวรรค์ บ้านนางวาสนา มุ่งช่วยกลาง)
9  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สามแยกหน้าแรนโชว์-ซอยนายประภาส) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก
8  ส.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)โอนเพิ่ม
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคลองเสือ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ่น หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายทองพูน คำพลกรัง หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเปรียว หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคลองเสือ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ