วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายเด่น หวังกองกลาง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายถวิล พลจันทึก ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายนพพร อินสุข ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายพัฒนพงษ์ สระพรม ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายภัทร สุขจันทึก ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสันติ สวยศรี ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสันติ สุทธิประเสริฐ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสายัณห์ ระวังจันทร์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง