วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ 4 และ หมู่ 8
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)โอนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงานขนาดกลาง ขาชุบโครเมียม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง