วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายอำนาจ ไทยกลาง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) นางสาวเมทินี เหวิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)น้ำดื่มพร้อมถัง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)น้ำดื่มพร้อมถัง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)น้ำดื่มพร้อมถัง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง