วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด) ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กพ-4470 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอลและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยอารีเขาใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมผิวทางลาดยางแบบสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) โอนเพิ่ม
28  พ.ค. 2562
โครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอลและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (โอนเพิ่ม)
28  พ.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โอนเพิ่ม
28  พ.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)โอนเพิ่ม
27  พ.ค. 2562
จ้างโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพให้กับประชาชนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง