วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)หมายเลขทะเบียน กต-4128 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)รถดับเพลิง ทะเบียน ผค-5277 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู บริเวณสามแยกหน้าวัดหนองตะกู-คุ้มอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) แบตเตอรี่ ไฮบริด N100 จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ (-ตามรายละเอียดแนบท้าย-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji xerox 305(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง