วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองคลัง)พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างขยายท่อเมนประปา (บริเวณบ้านนายสาย หมั่นกลาง-ถึงสวนธนู) ม.3 บ้านบุกะเฉด, ขยายท่อเมนประปา (ซอยนายประภาส) ม.7 บ้านประดู่บาก, โครงการขยายท่อเมนประปา (บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยประจวบ ขันติวงศ์) ม.8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อประเภทวัสดุประปา(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (หน้าบ้านผู้ใหญ่ - ป้ายหมู่บ้านหนองตะกู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)