วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวดลญา หลุยจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวศศิพร หอมจันทึก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายอุเทน ขานจันทึก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศตาชา พลจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง