วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2566
โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า (บริเวณกลุ่มโคกน้อยหน้าบ้านนางเสน่ห์) ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 77 เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ 3จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
8  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก(สายบ้านประดู่บาก หมู่ที่ ๗ - เชื่อมบ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายาง ชื่อ/ตำแหน่ง (นายคะนอง ทองเทพ) (กองคลัง) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี และแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านเขาจันทร์หอม หมู่ 9 ปรับปรุงท่อเมนประปา (คุ้มชินพันธ์สร้างสรรค์) (คุ้มร่วมใจพัฒนา) (คุ้มร่วมใจ) (ซอยบ้านนายสมัย คณาโรจน์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง