วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2566
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาด เชื่อมบ้านซับสวอง หมู่ 6) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
27  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาด เชื่อมบ้านซับสวอง หมู่ 6) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางน้อย พิพัฒน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนิภาพร พิพัฒน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างระกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างระกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง