วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางจันทร์แรม ขานจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายวัชระพล เบิกบาน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง(รถบรรทุกน้ำ) ทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายอุเทน ขานจันทึก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๙๐-๒๑๐๑ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๕-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (คุ้มประสานใจ) เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซ.ตาเข้ม) และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยเมษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านประดู่บาก (สำนักพราหมณ์ - ซอยนายประภาส) หมู่ที่ 7 ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 640 เมตร บอลวาล์ว 2 นิ้ว 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ