วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาจันทน์หอม หมู่ที่ 9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ
25  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน 84-5411 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0049 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยางแอสฟัลท์ จำนวน 10 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง