วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โคมไฟโซลาเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กดน้ำดื่ม แบบตั้งพื้น ระบบ ๓ อุณหภูมิ จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นางสาวพัชฎาภรณ์ ทำดี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเดินเมนต์ไฟ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง