วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายพัฒนา ถวิลคำ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายวัชระพล เบิกบาน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายวีระวัฒน์ ปลั่งกลาง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายหนึ่ง ญาติจันทึก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผอ - ๖๑๓๑ นม.(กองคลัง งานประปา)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๕-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง งานประปา)ย้ายติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง งานประปา)ย้ายติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาด ๕๐ แรงม้า(กองคลัง งานประปา)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวศศิประภา สละวิเชียร ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง