วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๕๐๕ ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง (กองช่าง)
18  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขนงพระใต้ (ซอย 1 หน้าฟาร์มต้นโพธิ์) หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
18  ม.ค. 2567
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านประดู่บาก (สำนักพราหมณ์ - ซอยนายประภาส) หมู่ที่ 7 ท่อ PE ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 640 เมตร บอลวาล์ว 2 นิ้ว 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
16  ม.ค. 2567
จ้างโครงการย้ายถังแชมเปญ (พร้อมทาสีถังใหม่) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (บริเวณวัดตะเคียนทอง) ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ย้ายถังมาติดตั้งใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พร้อมรากฐาน พร้อมติดตั้งระบบและเชื่อมท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์เลขครุภัณฑ์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง(กองสาธารณสุขฯ)ทะเบียน คบษ-530 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-49-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม. (กองสาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2812 นม.(กองสาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 90-2101 นม. (กองสาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-65-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง