วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายาง ชื่อ/ตำแหน่ง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายาง ชื่อ/ตำแหน่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างระกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างระกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง