วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างโครงการขยายผิวจราจรโดยการถมดินคันทางบดอัดแน่นบริเวณข้างวัดขนงพระใต้ ขยายผิวจราจรโดยการถมดินคันทางบดอัดแน่น ขนาดความยาว 180 เมตร หรือพื้นที่ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูหน้าห้องกู้ชีพพร้อมติดตั้ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นางสาวพัชฎาภรณ์ ทำดี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)(กองการศึกษาฯ) จำนวน 35 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) ต้นกล้าข้าวหอมมะลิ จำนวน 200 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง