วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2ชั้น 1.5HP หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม(บ้านผู้ใหญ่ลำเทียง),ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2ชั้น 2HP หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (หน้าโรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) จ.ส.อ.หญิงธารารัตน์ เรือนทอง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวกนกวรรณ คงเจริญ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวดลญา หลุยจันทึก ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวนนทกาญจน์ ก่อกลาง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวศศิประภา สละวิเชียร ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นางสาวอารีย์ แสงไชย ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายกวีชัย กู่แก้ว ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง