วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๖๔-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง