วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮ ขนาด ๑๓๐ แรงม้าขุดลอกบ่อและรางระบายน้ำปรับเกลี่ยพื้นที่ พร้อมรถบรรทุกหกล้อขนย้ายดินและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางน้อย พิพัฒน์ ปฎิบัติงานวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนิภาพร พิพัฒน์ ปฎิบัติงานวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตประปาและวางท่อเมน บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14 ขยายเขตประปาและวางท่อเมน (ซอยหลังมินิมาร์ทผู้ช่วยหลอด) (ซอยเมษา บ้านนายหน่อง) (บริเวณสามแยกบ้านผู้ใหญ่บำรุง - ทางไปปากช่องแคมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาบัว) (ซอยที่ 2 ซอยตาเล็ก) หมู่ที่ 2 (สายที่ 1 ซอยตาบัว) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายจราจร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง