วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน ผอ-6131 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอภาพขนาดไม่น้อบกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรัับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง