วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
โครงการขยายท่อเมนประปา (จุดที่ 1 ซอยบ้านนายเสียน) (จุดที่ 2 ซอยบ้านยายหวล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ
10  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการ อบต.) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 561 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (บริเวณกลุ่มโคกน้อยหน้าบ้านนางเสน่ห์) ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 77 เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ 3 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมายกซับเมอร์สขึ้น-ลง พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลและติดตั้งตู้คอนโทรล,ติดตั้งลูกลอย หมู่ 13 บ้านประดู่งาม (คุ้มบ้านนางเตี้ย) ความลึก 90 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมายกซับเมอร์สขึ้น-ลง พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลและติดตั้งตู้คอนโทรล หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (คุ้มศาลาประชาคม) ความกว้างปากบ่อท่อ 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการ อบต.) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 561 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
8  พ.ย. 2566
โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า (บริเวณกลุ่มโคกน้อยหน้าบ้านนางเสน่ห์) ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 77 เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ 3จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
8  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก(สายบ้านประดู่บาก หมู่ที่ ๗ - เชื่อมบ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง