วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ คิวบิกฟุต (ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรปั๊มแช่ไดโว่จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด)พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้นปรับระดับได้ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถสามล้อจีนจำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสายัณห์ ระวังจันทร์ ปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ห้องประชุมสภา อบต.) เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 4 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ห้องประชุมสภา อบต.) เก้าอี้ขนาดกลาง จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง