วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายจารึก โตจันทึก ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายเจษฎา มุ่งต่อกลาง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายประมวล พังไกล ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายพิพัฒน์ ศรีมงคล ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองช่าง) นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นางสาวณัฏฐ์ฐากร ขานจันทึก ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายเด่น หวังกองกลาง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายถวิล พลจันทึก ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง