วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศตาชา พลจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายพัฒนพงษ์ สระพรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวเมทินี เหวิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางจันทร์แรม ขานจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายวัชระพล เบิกบาน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง(รถบรรทุกน้ำ) ทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายอุเทน ขานจันทึก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง