วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)น้ำดื่มขวดจิ๋ว จำนวน ๔๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon G-46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ - ส่งวิทยุ จำนวน ๑๔ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ขนาดกว้าง 8.00 ยาว 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งกันสาดบริเวณหน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 4.50 คูณ 28.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง