วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณหน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 4.50 คูณ 28.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค - ๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายนพพร อินสุข ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง