วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา (กองช่าง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด และขุดขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอยเมษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) มิเตอร์น้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนประตูน้ำและประตูท่อส่งน้ำประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขนงพระเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง