วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๙๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นม.(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค-๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาทอง) (สายที่ 2 ซอยตาช่วง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
7  มิ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (บริเวณซอย ดร.ศิริลักษณ์) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ