วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๓ และ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน ศพอ.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง