วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย 15 หมู่บ้าน ภายในตำบลขนงพระ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กองการศึกษาฯ)
17  พ.ย. 2566
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1- หมู่ 15 ระยะที่ 1 หมู่ 6 บ้านซับสวอง ระยะที่ 2 หมู่ 7 บ้านประดู่บาก รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่่วนตำบลขนงพระ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ
14  พ.ย. 2566
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย 15 หมู่บ้าน ภายในตำบลขนงพระ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
14  พ.ย. 2566
จ้างระกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานประปา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง