วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นางสาวพัชฎาภรณ์ ทำดี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเดินเมนต์ไฟ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง