วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0049 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
เช่าต่อสัญญาบริการกล้องวงจรปิด CCTV และเครื่องบันทึกภาพ NVR(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
วัสดุก่อสร้าง (กองคลัง)