วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
ค่าธรรมเนียม (กองคลัง)
28  ก.ย. 2566
โครงการวันสำคัญของชาติ (กองการศึกษาฯ)
28  ก.ย. 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองการศึกษาฯ)
28  ก.ย. 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ)
28  ก.ย. 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (กองการศึกษาฯ)
28  ก.ย. 2566
ค่าธรรมเนียม (กองการศึกษาฯ)