วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยาง Prime Coat จำนวน ๑ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก./ถุง จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มสี่แยกพัฒนา - บ้านนายอำนวย) ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 485 เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ 5 จุด บอลวาล์ว 2 นิ้ว 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของการบริหารส่วนตำบลขนงพระ
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)ติดตั้งมอเตอร์ออโต้อัตโนมัติประตูเปิดคู่ ประตูบานสวิงพร้อมกระจกช่องแสงติดตาย และประตูบานสวิงห้องน้ำของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๔ หลัง และชั้นวางคุณหนู ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๑๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง