วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายที่จอดรถพร้อมติดตั้ง(สำนักปลัด) ขนาด 20x60 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยพนิดา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (คุ้มสายหมอก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยลานมันพงษ์ศักดิ์) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง (กองคลัง) ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง