วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดพนัง จำนวน ๒ ตัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ ปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน ผอ-6131 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง