วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๘ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ขาเเหล็กสำหรับแขวนทีวี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ทางแยกทางโค้งและจุดอันตรายทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล ติดตั้งกิ่งโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
18  ก.ค. 2566
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
17  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเฉด (สามแยกคุ้มแก่งกลางดง สตาร์แลนด์ บ่อหลวง คุ้มทุ่งลี) ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๕๐๗ เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ ๒๔ จุด บอลวาล์ว ๒ นิ้ว ๓ จุด (ขุดตัดถนนคอนกรีต ขนาด ๐.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๔ หลัง และชั้นวางคุณหนู ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๑๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง